Πρότυπα ποιότητας για την εξ αποστάσεως μαθητεία για άτομα με αναπηρίες

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το νέο έργο "Πρότυπα ποιότητας για την εξ αποστάσεως μαθητεία για άτομα με αναπηρίες-QSA4Disability" στοχεύει στην ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (14-18 ετών) στην Ευρώπη, μέσω του σχεδιασμού και της δημοσίευσης ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

Screenshot 2024-01-29 at 11.01.41

Σχετικά με το έργο

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με προβλήματα ακοής μέσω ενός πιο συμπεριληπτικού προγράμματος μαθητείας, χάρη στην εκπόνηση και υιοθέτηση από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου/προτύπου ποιότητας για την εξ αποστάσεως μαθητεία για άτομα με προβλήματα ακοής.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στόχοι

Ο τελικός στόχος του έργου είναι η προώθηση ενός συμπεριληπτικού προγράμματος μαθητείας για άτομα με προβλήματα ακοής στην Ευρώπη μέσω του σχεδιασμού και της έκδοσης ενός ποιοτικού πλαισίου/προτύπου για την εξ αποστάσεως μαθητεία.

Screenshot 2024-01-31 at 09.28.56

Το έργο θα

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ

στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος που προάγει την ισότητα και την ισονομία για τα άτομα με αναπηρίες

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ

την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, μέσω της αντιμετώπισης των εργασιακών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στις ευκαιρίες εργασίας

ΚΑΤΑΡΡΙΨΕΙ

τους μύθους που σχετίζονται με τις δυσκολίες τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας ατόμων με αναπηρίες μέσω της δημιουργίας ενός ποιοτικού προτύπου που στοχεύει στη δημιουργία μιας θετικής εμπειρίας κατά την εξ αποστάσεως μαθητεία

Ομάδες-στόχοι

Η άμεση ομάδα-στόχος του έργου είναι:

Screenshot 2024-01-29 at 12.17.15
ΜΘΗΤΕΣ ΕΕΚ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (14-18 ΕΤΩΝ)
Screenshot 2024-01-29 at 12.17.44
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Screenshot 2024-01-29 at 12.23.01
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ